Algemene voorwaarden - wcreate
website offerte

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds WCREATE BV, met maatschappelijke zetel te Bonkelaarstraat 5, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer BE1001.762.253 (“Wcreate”), en anderzijds de opdrachtgever of de klant van Wcreate (“Opdrachtgever”) en zijn van toepassing op elk aanbod van Wcreate of elke overeenkomst tussen Wcreate

en Opdrachtgever die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de diensten die Wcreate voor de Opdrachtgever levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merkstrategische diensten, merkdefinitie diensten, merkdesign diensten (o.a.webdesign en hosting), digitale branding diensten, diensten in het kader van merkcontent creatie en levering van externe diensten (b.v. drukwerk, copywriting, interieur) (“Diensten”). De bepalingen van de offerte samen met deze algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst vormen samen de overeenkomst met de Opdrachtgever (“Overeenkomst”). De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever of door de aanvang van de uitvoering van Diensten door Wcreate indien er geen schriftelijke bevestiging van de offerte bestaat.

1.2 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van Wcreate scheppen bijgevolg geen verbintenissen in hoofde van Wcreate.

1.3 De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wcreate.

2. UITVOERING VAN DIENSTEN

2.1 ALGEMEEN

2.1.1 Wcreate handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van de Wcreate worden als middelenverbintenissen beschouwd.

2.1.2 Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Wcreate geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen door Wcreate kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van niet-levering van Diensten door Wcreate worden de eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

2.1.3 Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen en/of meerwerken, o.m. m.b.t. de door Wcreate in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website of webshop of m.b.t. de reeds bestaande en/of door een derde ontwikkelde website of webshop van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft (hierna: de “Website”), vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Opdrachtgever als Wcreate en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door Wcreate. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Wcreate voor wijzingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie in het kader van de Overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de Website en/of de gegevens op of verbonden aan de Website tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Wcreate hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

2.1.4 Elke annulering van Diensten (“Annulering”) door de Opdrachtgever moet schriftelijk binnen 15 werkdagen na datum van totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1 gebeuren en door Wcreate worden aanvaard. In geval van Annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de waarde van de offerte verschuldigd.

2.1.5 De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan Wcreate te bezorgen, alsook de nodige toestemmingen te hebben verkregen, teneinde Wcreate toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. Wcreate is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekige informatie verstrekt door de Opdrachtgever voor de uitvoering van Diensten, dan wel het gebrek aan toestemmingen.

2.1.6 Tot de Diensten van Wcreate behoort niet het voeren van onderzoek naar het bestaan van, de bescherming door en/of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, tekening -of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten en portretrechten van derden, softwarebescherming, databankrechten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten.

2.1.7 Wcreate behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten een beroep te doen op onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijvoorbeeld een drukker of (web)hosting provider, merkenregistratie, web developer, grafisch ontwerper, …), zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.1.8 Wcreate behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, verbetering, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Wcreate, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van Wcreate nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.2 WEBSITES / WEBSHOP

2.2.1 Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, behoudt Wcreate de (materiële) eigendom van de door haar ontwikkelde Website tot op het ogenblik dat Wcreate integrale betaling door de Opdrachtgever heeft ontvangen. Niettemin, en onverminderd artikel 2.2.2, zullen alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Website integraal gedragen worden door de Opdrachtgever vanaf de (op)levering. Tot zolang de Opdrachtgever de Website en de uitvoering van de Diensten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Opdrachtgever verboden eender welke daad van beschikking te stellen m.b.t. de Website, met inbegrip van verkoop, ruil, schenking, lening of inpandgeving. Na integrale betaling blijft Wcreate eigenaar van de door hen gemaakte broncode. Structuur en UX van de website / webshop wordt eigendom van de Opdrachtgever.

2.2.2. Bij het einde van de implementatie of vanaf de (op)levering van de website/webshop is de Opdrachtgever gehouden (samen met Wcreate) de Website te testen en controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van 3 maanden. Indien tijdens deze testperiode blijkt dat de website/webshop gebreken bevat, zal de Opdrachtgever deze uiterlijk op de laatste dag van voormelde testperiode schriftelijk meedelen aan Wcreate. Wcreate zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten herstellen. Wcreate heeft hierbij het recht om tijdelijke oplossingen aan te brengen. De Website zal tussen de Opdrachtgever en Wcreate gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode.

2.2.3 Eventuele klachten m.b.t. gebreken of niet-conformiteit van de Website schorten de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst niet op.

2.2.4 De bepalingen van huidig artikel 4 gelden enkel voor (de onderdelen van) de Website die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. Wcreate is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen, herzieningen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website.

2.2.5 Enkel de Opdrachtgever is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de Website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de Website gebruikt.

2.2.6 Wcreate is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijke voor eventuele schrijffouten die voorkomen op de website van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk om de teksten gepubliceerd op de website (ook indien dit afkomstig is van onze copywriter, een freelance copywriter of eigen teksten betreft) te herlezen op eventuele spellings- of grammaticale fouten.

2.2.7 Wcreate is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor online transacties die gebeuren op de webshop van de opdrachtgever. Wcreate zal altijd trachten om de webshop zo goed mogelijk te programmeren (en het toevoegen van de nodige security) zodat aanvallen van buitenaf tot een absoluut minimum beperkt blijven.

2.2.8 indien de webshop gehuurd wordt: de opdrachtgever verbindt zich met de opdrachtnemer inzake een webshop voor minimum 3 jaar na het goedkeuren van de offerte. Dit kan via het bevestigen van de mail met offerte of na het plaatsen van een handtekening op de offerte en deze voorwaarden.

2.2.9 indien de webshop gehuurd wordt: de maandelijkse huurprijs van de webshop komt overeen met hetgeen in de offerte vermeld. Deze huurprijs is echter jaarlijks herzienbaar afhankelijk van de grootte van de webshop. De minimale huurprijs van € 575 / maand – exclusief hostingkosten (na 3 jaar opzegbaar) betreft een maximum van 200 producten met betaalfunctie via overschrijving en bancontact (via mollie.com – kosten bancontact voor de klant – 39 cent per transactie prijs op datum van deze offerte – dit kan variëren op basis van de prijs van mollie.com). Bijkomende producten of betaalfuncties betekenen een verhoogde huurprijs in afspraak met de opdrachtgever.

2.2.10 indien de webshop niet gehuurd wordt: jaarlijks dienen er onderhoudskosten en kosten voor security-updates betaald te worden aan de opdrachtgever. Minimumprijs is € 945 (voor +/- 200 productvarianten). Deze prijs is jaarlijks herzienbaar afhankelijk van de grootte van de webshop, het aantal bezoekers en de prijs van de SLA (zie punt 2.4.1).

2.3 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD

2.3.1 Voor diensten van technische ondersteuning en onderhoud, w.o. content management, aanpassingen aan bestaande content, invoegen van nieuwe content, doorvoeren van updates en upgrades aan de Website, beveiligen van de Website en/of het maken van back-ups m.b.t. de Website, kan de Opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met Wcreate.

2.3.2. wenst de opdrachtgever op een later tijdstip volledige controle over de website en broncode dan dient dit er een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt te worden waarbij (zie punt 6 Intellectuele eigendomsrechten). Beide partijen moeten akkoord gaan met de nieuwe overeenkomst anders blijft wcreate steeds eigenaar van alle broncode, teksten & foto’s die wcreate heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

2.4 HOSTING

2.4.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Wcreate voor de hostingdiensten verbonden aan de Website, waarvoor de Opdrachtgever desgevallend een afzonderlijke overeenkomst afsluit met Wcreate, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en met deze laatste een Service Level Agreement (SLA) heeft gesloten waarin de voorwaarden m.b.t. de hostingdiensten zijn opgenomen. De Opdrachtgever kan te allen tijde een kopie opvragen van de actuele versie van deze SLA.

2.4.2 Onverminderd artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden en de (bepalingen van de) in 2.4.1 vermelde SLA, is Wcreate voor wat betreft de hostingdiensten niet aansprakelijk voor verlies of lekken van verzonden of opgeslagen gegevens of informatie als gevolg van fouten van Opdrachtgever.

2.4.3 Wcreate voorziet een uptime van 99%. Wcreate is niet verantwoordelijk voor latency problemen, als gevolg van hoge bezoekersaantallen en datatransfers. Wcreate zal er wel alles aan doen om dit tot het absolute minimum te beperken.

2.4.4 De prijzen van de hosting zijn jaarlijks variabel afhankelijk van de energieprijzen (maximaal + 10% jaarlijks variabel), we proberen bij wcreate wel steeds de prijzen vast te houden.

2.5 DOMEINNAMEN

2.5.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Wcreate voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen samenwerkt met (erkende) registrars. De registratie en vernieuwing van domeinnamen is onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnamensysteem.

2.5.2 Voor registraties in het .be domein is DNS Belgium vzw verantwoordelijk (http://www.dnsbelgium.be). De algemene voorwaarden van DNS Belgium zijn te raadplegen op: https://www.dnsbelgium.be/nl/documenten/algemene-voorwaardenvoor-be-domeinnaamhouders. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden de toepassing ervan te aanvaarden.

2.5.3 Wcreate is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het (al dan niet te kwader trouw) registreren van domeinnamen door derden of het op verzoek van de Opdrachtgever registreren van domeinnamen die inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

3. VERGOEDING, FACTURATIE EN BETALING

3.1 De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Overeenkomst en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden. Wcreate heeft tevens het recht om voor de aanvang of tijdens de Diensten een provisie aan te rekenen op de kosten en vergoedingen.

3.2 Alle facturen van Wcreate zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) een interest gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €250. Wcreate is daarnaast gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Wcreate een hogere (schade) vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

3.3 Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens Opdrachtgever opeisbaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd facturen van Wcreate te compenseren met eigen facturen.

3.4 Indien een betaling niet ontvangen is op de vervaldatum van één of meer facturen, behoudt Wcreate het recht om de geleverde diensten, inclusief de hosting van de website en e-maildiensten, op te schorten totdat de openstaande facturen volledig zijn voldaan. In geval van niet-betaling op de vervaldatum van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. De Opdrachtgever heeft niet het recht om facturen van Wcreate te compenseren met eigen facturen.

4. CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN

4.1 In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen, zal Wcreate Opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever na tien (10) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft Wcreate het recht om: (i) Elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. Dit betekent onder meer dat Wcreate de toegang tot de website kan opschorten (met de eventuele onmogelijkheid voor Opdrachtgever om nog elektronische werkzaamheden te verrichten en met de blokkering van de toegang tot de website, emails en/of de gegevens ervan tot gevolg), geen nieuwe back-up van de data van Opdrachtgever dient te maken en de eventueel gemaakte back-ups onbeschikbaar zal maken. Wcreate zal de klant schriftelijk in kennis stellen van deze beslissing. In voorkomend geval is Wcreate op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (persoons) gegevens, onmogelijkheid voor Opdrachtgever toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten, eventueel verlies aan bedrijfswinst etc.); of (ii) De Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In dat geval heeft Wcreate recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten.

4.2 In zoverre de Opdrachtgever in gebreke blijft om één of meer openstaande facturen ten aanzien van Wcreate (geheel of gedeeltelijk) te voldoen of haar andere verbintenissen na te komen, heeft Wcreate het recht de uitvoering van haar Overeenkomsten (bijvoorbeeld de toegang tot de website) met de Opdrachtgever op te schorten tot wanneer alle openstaande facturen integraal worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten (in welk geval Opdrachtgever tevens aan Wcreate een vergoeding verschuldigd zal zijn van €250 (excl. btw) voor reactivering van de Diensten) dan wel de Overeenkomst conform artikel 9 te beëindigen, ongeacht of de openstaande factuur al dan niet betrekking heeft op die Overeenkomst waarvoor de diensten worden uitgevoerd. In voorkomend geval is Wcreate op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging. In geval van beëindiging van de Overeenkomst in voormelde zin heeft Wcreate recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever, forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde Diensten.

5. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Klachten betreffende de Diensten of (protest van) facturen dienen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Wcreate via het e-mailadres info@wcreate.be te worden gemeld (in geval van protest van facturen dient Opdrachtgever tevens de reden(en) van protest te vermelden). Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan Wcreate niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van Wcreate met betrekking tot Diensten na één jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde diensten.

5.2 Wcreate is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is Wcreate aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade.

5.3 De Opdrachtgever verbindt er zich toe Wcreate integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door Wcreate voor de Opdrachtgever uitgevoerd.

5.4 Wcreate is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van Opdrachtgever; (ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving (en artikel 6 hieronder) en de tussen partijen afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Wcreate enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.5 Indien er sprake is van technische problemen, is Wcreate gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen) van haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en /of andere maatregelen te nemen indien dit naar mening van Wcreate nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat Wcreate enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.6 Wcreate kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van Wcreate of van onderaannemers, freelancers of derde leveranciers waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of die zou voortvloeien uit fouten, storingen of gebreken in de (computer)systemen van haar aangestelden, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers. Wcreate kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor vorderingen ingesteld door derden tegen de Opdrachtgever naar aanleiding van een merkenregistratie die zij laat uitvoeren door een gemachtigde.

5.7 Onder alle omstandigheden dient Opdrachtgever na de vaststelling van eventuele schade Wcreate onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Wcreate. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat Wcreate adequaat kan reageren. Alleszins verliest Opdrachtgever elk (vorderings)recht lastens Wcreate indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Wcreate te bezorgen.

5.8 De aansprakelijkheid van Wcreate is in alle gevallen beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de dekking verleend door de BA verzekeraar van Wcreate; (ii) het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die door Wcreate in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van Diensten of (iii) het bedrag vermeld in de offerte voor de Diensten die aanleiding zouden geven tot de aansprakelijkheid.

5.9 Opdrachtgever zal Wcreate integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de Diensten door Wcreate geleverd.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op creaties of werken (waaronder, maar niet beperkt tot tekens, logo’s, branding, marketingmateriaal, websites, applicaties, software, tekst(en), video’s, foto’s of enige andere content of informatie) die Wcreate heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot de exclusieve eigendom van Wcreate of haar licentiegevers.

6.2 Wcreate is te allen tijde gerechtigd om Diensten te signeren en/of haar (handels- en/of merk)naam, logo of merkteken daarop te vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Wcreate te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

6.3 Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is eventuele software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart via de Diensten, te gebruiken en/of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Wcreate voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt of kan maken van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

6.4 Onverminderd artikel 6.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling door Opdrachtgever van alle facturen van Wcreate, verleent deze laatste aan Opdrachtgever, die aanvaardt, een exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare licentie om van de creaties die door Wcreate werden ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Wcreate, gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten.

6.5 De licentie vermeld in artikel 6.1 geldt uitsluitend voor gebruik van de betreffende creatie(s) door de Opdrachtgever zelf en, indien er in het kader van een Dienst meerdere ontwerpen worden tot stand gebracht door Wcreate, enkel voor het door de Opdrachtgever gekozen ontwerp.

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door Wcreate in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wcreate is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever en Wcreate verklaren de privacyregelgeving na te leven. Opdrachtgever zal Wcreate integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband.

7.3 Opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, en Wcreate, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkersovereenkomst afsluiten i.d.z.v. artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd (“Verwerkersovereenkomst”).

8. MARKETING

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Wcreate (de naam, (merk)teken/logo en/of marketingmateriaal van) Opdrachtgever, alsook de Diensten die Wcreate voor de Opdrachtgever heeft geleverd, mag vermelden en gebruiken voor haar eigen marketingdoeleinden.

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernstige wanprestatie van Opdrachtgever. Het gebrek aan (tijdige) betaling conform artikel 2.2 wordt in het kader van dit artikel als een ernstige wanprestatie beschouwd.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge (afdeling(en) Brugge).

VERWERKERSOVEREENKOMST

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door wcreate, met maatschappelijke zetel te Bonkelaarstraat 5 en met ondernemingsnummer 0682.674.122 (“Verwerker”) in opdracht van de opdrachtgever of de klant van Verwerker (“Verwerkingsverantwoordelijke”) in het kader van de Diensten zoals gedefinieerd in artikel 1 van de algemene voorwaarden. De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker worden hierna tevens aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als “Partijen.

2. DEFINITIES

2.1 In deze verwerkersovereenkomst zullen volgende woorden of uitdrukkingen, wanneer met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis hebben: “Betrokkene(n)”: de betrokken klanten of potentiële klanten van Verwerkingsverantwoordelijke en/of bezoekers van (de) Website(s), als zijnde geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt; “GDPR”: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); “Verwerkersovereenkomst”: huidige verwerkersovereenkomst, samen met de daaraan gehechte bijlagen; “Website(s)”: (de) door Verwerker in uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde website(s), (materiële) eigendom van en beheerd door Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2 Overige woorden of uitdrukkingen in deze Verwerkersvereenkomst met een hoofdletter worden gedefinieerd in artikel 1 van de algemene voorwaarden van Verwerker.

2.3 Verder zullen de woorden of uitdrukkingen, voor zover opgenomen in deze Overeenkomst, “persoonsgegevens”, “verwerking”, “beperken van de verwerking”, “profilering”, “, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “toestemming”, “inbreuk in verband met persoonsgegevens” en “toezichthoudende autoriteit” enkel de betekenis hebben zoals gedefinieerd

in artikel 4 GDPR.

2.4 Verwijzingen naar “artikelen” en “Bijlagen” zijn verwijzingen naar artikels en bijlagen bij deze Verwerkersvereenkomst. De Bijlagen die bij deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen, maken er integraal deel van uit.

3. VOORWERP EN DUUR VAN DE VERWERKING

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van Betrokkenen vast. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens enkel ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de diensten en treedt hierbij op als verwerker van de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, m.i.v. de GDPR, naleven.

3.3 De persoonsgegevens van Betrokkenen worden in de regel enkel verwerkt tijdens de duur van de uitvoering van de Diensten of deze Verwerkersovereenkomst en maximum tot 5 jaar na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst.

4. AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING

4.1 De persoonsgegevens van de Betrokkene(n) worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst, de Diensten en/of de Website(s).

4.2 De persoonsgegevens worden verwerkt voor of m.o.o.: (i) uitvoering van de Diensten: (ii) het beheer (administratie, bestellingen, leveringen, facturatie, opvolging, marketing, reclame en andere commerciële verrichtingen) van de klanten van en door Verwerkingsverantwoordelijke; (iii) statistische doeleinden en verbetering/optimalisatie van de Website(s).

5. SOORT PERSOONSGEGEVENS

De volgende persoonsgegevens van Betrokkene(n) worden verwerkt: (i) naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens; (ii) apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die de Betrokkene heeft doorverwezen en de door Betrokkene bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door Betrokkene bezochte pagina’s).

6. DE VERWERKING

6.1 Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gedocumenteerde instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de persoonsgegevens te verwerken in welk geval Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voorafgaand aan de verwerking zal in kennis stellen (tenzij dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is).

6.2 Verwerker neemt alle overeenkomstig artikel 32 GDPR vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de verwerking.

6.3 Verwerkingsverantwoordelijke geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Verwerker om andere (sub)verwerkers (bv. in onderaanneming) in te schakelen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke evenwel inlichten over eventuele veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van dergelijke (sub)verwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke kan uiterlijk 1 maand na voormelde kennisgeving bezwaar maken tegen deze veranderingen bij gebrek waaraan zij geacht wordt ermee in te stemmen. Verwerker zal aan dergelijke (sub)verwerkers die voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten verrichten, bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opleggen als in deze Overeenkomst, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting afdoende garanties te bieden m.o.o. passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de GDPR voldoet. In geval de andere (sub)verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Verwerker ten aanzien van Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor aansprakelijk, onverminderd hetgeen bepaald worden in de Dienstenovereenkomst (m.i.v. de algemene voorwaarden van Verwerker) inzake (uitsluiting en beperking) van aansprakelijkheid.

6.4. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verleent Verwerker bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het doen nakomen van zijn verplichtingen op grond van de GDPR (o.m. i.g.v. van verzoeken tot uitoefening van rechten van Betrokkenen, bij nakoming van verplichtingen inzake beveiliging, DPIA’s, voorafgaande raadpleging etc.). Dergelijke bijstand zal evenwel worden vergoed door Verwerkingsverantwoordelijke als volgt: in regie / uurtarief.

6.5. In geval van (verplichte) melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) door Verwerkingsverantwoordelijke aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en door de Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, zullen Partijen de procedure en richtlijnen volgen zoals bepaald in Bijlage 1 bij de Overeenkomst.

6.6. Na afloop van de verwerking en in ieder geval bij de beeindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zullen alle persoonsgegevens worden gewist of worden terugbezorgd aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zullen bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij (verdere) opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

6.7. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van huidige Verwerkersovereenkomst aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

6.8. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie of opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke inbreuk oplevert op de toepasselijke privacywetgeving, m.i.v. de GDPR.

6.9. In geval de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit voor de in artikel 28, leden 3 en 4 GDPR genoemde aangelegenheden standaardcontractbepalingen zou vaststellen, kunnen Partijen huidig artikel 6 vervangen door en/of aanpassen in functie van deze standaardcontractbepalingen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de GDPR.

7.2 Onverminderd artikel 5 van de algemene voorwaarden van Verwerker, is Verwerker slechts aansprakelijk voor de schade die door de verwerking wordt veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet voldaan is aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR dan wel in strijd met de rechtmatige instructies of opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is gehandeld.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Partijen dienen alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en verbinden zich ertoe om geen persoonsgegevens mee te delen of te verspreiden aan derden, rechttreeks of onrechtstreeks, tenzij wanneer de Verwerkersovereenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijkt en/of de persoonsgegevens meegedeeld moeten worden als gevolg van een overheidsverplichting, een beslissing van een toezichthoudende autoriteit, een rechtelijke uitspraak of een wet.

8.2 Partijen maken zich sterk dat hun personeel en aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers) deze vertrouwelijkheidsverbintenis integraal zullen respecteren.

9. DUUR

Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor een duur gelijk aan de duur van de Overeenkomst.

10. ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Deze Verwerkersovereenkomst is een aanvulling en/of uitwerking van artikel 7 van de algemene voorwaarden van Verwerker en maakt integraal deel uit van Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst of de algemene voorwaarden enerzijds en deze Verwerkersovereenkomst anderzijds zullen de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst steeds voorrang hebben. De bepalingen van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden die niet worden getroffen door deze Verwerkersovereenkomst blijven ongewijzigd en onverkort van toepassing.

10.2 De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Verwerkingsverantwoordelijke, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

10.3 Wijzigingen en toevoegingen aan deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig en verplichtend na schriftelijk akkoord met ondertekening door de Partijen.

10.4 De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige Verwerkersovereenkomst, leidt niet tot de nietigheid van de gehele Verwerkersovereenkomst.

10.5 In geval één van de clausules van deze Verwerkersovereenkomst enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

10.6 Met uitzondering van aan rechtsopvolgers ten algemene titel, kan geen van de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Verwerkersovereenkomst worden overgedragen aan een andere (rechts)persoon zonder schriftelijke toestemming van alle andere Partijen.

10.7 De Verwerkersovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brugge (afdeling(en) Brugge) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Verwerkersovereenkomst.

11. DRUKWERK

11.1. wcreate is een geen geval verantwoordelijk voor drukwerkfouten of typfouten op het drukwerk, voorafgaandelijk van de uitvoering zal wcreate steeds aan de opdrachtgever vragen of alles correct is, hetzij via mail, hetzij mondeling.

11.2. prijzen voor drukwerk zijn afhankelijk van de marktprijs en transportkosten. De prijzen sinds corona variëren zodanig veel dat een prijsgarantie zoals opgemaakt op de offerte onmogelijk is. De klant dient hier rekening mee te houden.

11.3. Niet alle drukwerk van wcreate komt van Europese bodem. Daarom kunnen de leveringstermijn voor bepaalde drukwerk tot 8 maanden(in zeer uitzonderlijke gevallen) in beslag nemen, dit wordt steeds voorafgaandelijk met de opdrachtgever besproken, hetzij via mail, hetzij mondeling.

11.4. wcreate streeft ernaar om het drukwerk op een zo goed afgesproken manier aan te leveren. Wcreate is echter niet verantwoordelijk voor kleine onvolmaaktheden in het drukwerk.

11.5. voor drukwerk wordt steeds 50% voorschot gevraagd. Indien de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, kan het drukwerk ook niet aangeleverd worden.

PROCEDURE / POLICY VOOR INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

a) Wat is een inbreuk in verband met persoonsgegevens en wat zijn de mogelijke gevolgen?

– Een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” is een inbreuk op beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Voorbeelden: hacken van website(s) of platformen met (leden)login, verlies van opslagapparatuur (laptop, usb-stick) met persoonsgegevens, het versturen van e-mails naar verkeerde e-mailadressen, diefstal van apparatuur (bv. telefoon) met persoonsgegevens of andere datalekken.

– Een inbreuk in verband met persoonsgegevens kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op passende wijze wordt aangepakt, resulteren in lichamelijke, materiële of immateriële schade voor de Betrokkene(n), zoals verlies van controle over hun persoonsgegevens of de beperking van hun rechten, discriminatie, identiteitsdiefstal of -fraude, financiële verliezen, ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering, reputatieschade, verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens, of enig ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel voor de Betrokkene(n).

b) Melding door Verwerkingsverantwoordelijke aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (artikel 33 GDPR)

– In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens meldt Verwerkingsverantwoordelijke dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 72 uur na kennisname ervan aan de GBA. Deze verplichting geldt niet indien het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkene(n). Verwerkingsverantwoordelijke kan hiervoor het (elektronisch) meldformulier gebruiken beschikbaar op de website van de GBA.

De melding door Verwerkingsverantwoordelijke moet minstens volgende informatie bevatten:

– de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

– de naam en de contactgegevens van de DPO of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

– de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

– de maatregelen die Verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken aan de GBA, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de informatie zo snel mogelijk verstrekken (desnoods in verschillende stappen/fases). Indien Verwerkingsverantwoordelijke de melding niet verricht binnen de 72 uur na kennisname van de inbreuk, dient hij de vertraging te motiveren.

c) Melding door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke

– Indien Verwerker kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal hij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk informeren.

d) Documentatieplicht van Verwerkingsverantwoordelijke

– Verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten i.v.m. de inbreuk, de gevolgen van de inbreuk en de genomen corrigerende maatregelen.

e) Mededeling van de inbreuk aan de Betrokkene (artikel 34 GDPR)

– Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, deelt Verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk onverwijld mee aan de Betrokkene.

Deze mededeling bevat een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van inbreuk en minstens de volgende informatie:

– de naam en de contactgegevens van de DPO of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

– de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

– de maatregelen die Verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

– De mededeling aan de Betrokkene is echter niet verplicht in één van volgende gevallen:

– Verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;

– Verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het voormelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

– de mededeling aan de Betrokkene zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij Betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd. – Indien Verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in verband met persoonsgegevens nog niet aan de Betrokkene heeft gemeld, kan de GBA, na beraad over de kans dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, Verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat een van de voormelde gevallen zich heeft voorgedaan waarbij mededeling aan de Betrokkene niet verplicht is.